Menü Bezárás

2020

Közgyűlés jegyzőköny

Készült a Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület 2020. február 29. napján a 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. 97. szám alatti székhelyen megtartott közgyűlésről.

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 41 fő.

 

Gombos József 9.05 órakor a megismételt közgyűlést megnyitotta, köszöntötte a megjelent tagokat. Elmondta, hogy 215 fő az egyesület taglétszáma és megköszönte, hogy a jelenlévők személyesen részt vesznek az egyesület munkájában. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztani javasolta: levezető elnök – Gombos József, jegyzőkönyv-vezető – Dr. Szalóki Jenő, hitelesítők – Ács Gábor és Penzer Gyula.

 

A közgyűlés egyhangú szavazással a közgyűlés alábbi tisztségviselőit választotta meg:

 

Levezető elnök: Gombos József

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Szalóki Jenő

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Ács Gábor

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Penzer Gyula

 

Ismertette a meghívóban közölt napirendi pontokat és kérte azok elfogadását.

 

A közgyűlés a napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadta.

 

Napirendi pontok:

1./ Az elnökség beszámolója 2019. évről.

2./ Felügyelő bizottság beszámolója 2019. évről.

3./ A gazdálkodást érintő változások.

4./ 2020. évi költségvetés.

5./ Vegyes ügyek.

 

1./ napirendi pont:

 

Gombos József: a 2019-ben hozott döntések nagy szabálykövetést és sok változást hoztak az egyesület életében. Egy éve javasolta a matricát, ami bevezetésre is került. A célja az volt, hogy látható legyen, hogy ki az aki fizetett és ezáltal jogszerűen tette vízre a csónakját. A gondnokok beszámolója alapján az az újítás bevált. Voltak ugyan nehézségek, mivel sokan előbb tették vízre a csónakot, mint ahogy befizették a díjakat.

Tavaly a befizetések határidejét június 15. napjában határoztuk meg. Eddig az időpontig a befizetések több, mint 90%-a megtörtént, így zökkenőmentesen tudtunk gazdálkodni az év második felében is.

Tavaly óta a csónakhelyek használati jogával már nem lehet szabadon gazdálkodni. Hat darab helyet vettünk vissza – tartozások beszámítása mellett.

A tagság fizetési morálja jelentősen javult és egyben letisztult a tagság is, mert már szinte csak rendesen fizető tagjaink vannak.

 • / –
 • 2 –

 

 

A tanyarend szabályainak betartása is jelentősen javult. Gyenesben maximális rend van, Diáson még vannak ugyan problémák ( pl. a fűre, puha talajra parkolnak ), de ott is nagy a javulás a korábbi állapotokhoz képest.

2018-ban elfogadtuk a parti tárolást és ez működik, van belőle bevétel is.

Egyensúlyba került az egyesület gazdálkodása. 2018-ban a bevételek nem tették lehetővé a fejlesztéseket, csak a szükséges kiadásokat fedezték. Azóta ez megváltozott.

2019-ben támogatásokat is kaptunk – anyagok és munkavégzés formájában ( Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, „HORVÁTH-ÉP” Kft. OBI, Cédula Tibor, Németh Árpád, BEFAG, Tollár László és tagjaink közösségi munkája ).

2019-ben megvalósult a gyenesi stégek járófelületének cseréje, festése. A bekerülési érték 1,8 millió forint volt, ami piaci viszonyok között a duplája is lehetett volna. Vannak hibái, mivel nyers akácból dolgoztunk, így a nyáron sok elvetemedett – ezeket javítani fogjuk.

A nyáron mindkét tanya bevezető árkát kiszélesítettük.

Megtörtént mindkét tanya térvilágításának, kameráinak karbantartása, felújítása. A diási tanya útfelületeinek kavicsozása. A gyenesi tanyán a nagy nyárfákat kivágtuk, ágakat visszavágtuk. A csónakhelyek azonosító számtábláit felszereltük.

Vettünk 2 db új fűnyírótraktort – kedvezményesen összesen 1,1 millió forintért – és tárolóhelyet alakítottunk ki nekik.

Van még ugyan néhány csónakhely, ahol a jogosultség még nincs beazonosítva, de a csónakhely nyilvántartás mostanra már szinte teljes mértékben elkészült.

A tavalyi programokról: tartottunk egy közgyűlést és két elnökségi ülést, valamint két horgászversenyt ( tavasszal-ősszel ). Sajnos az egyesületi versenyen a tagok közül kevesen jelentek meg.Szeretné, ha legalább negyvenen eljönnének és lehetne beszélgetni, főzni, ismerkedni. Kérdezi, hogy legyen-e egyáltalán a jövőben verseny?

Részt vettünk halászlé főző versenyen – a két gondnokunkkal.

Hársfalvi Gyurival részt vett horgász konferencián. Itt megtudtuk, hogy emelni fogják az engedély árait. Azt szeretnék elérni, hogy ne legyenek a vízen karózott etett helyek. A karókat havonta egyszer el fogják távolítani és büntetni is fognak miatta. Kaptunk a területünkre egy új hivatásos halőrt, aki már be is jelentkezett nálunk és kérte, hogy segítsük a munkáját. Az idén már el is vették egy horgásztól az engedélyét, mert élve vitte haza a halakat és nem is írta be a fogási naplóba.

 

Megkérte Hársfalvi Györgyöt, hogy ismertesse a zárszámadást.

 

Hársfalvi György: elnézést kell kérnem, én máshogy készültem. Az új elnökünkkel egy paradigmaválátás is történt az elnöki munkában és úgy gondoltam, hogy nekem a befizetések, számlák intézése lesz a feladatom és ezt a beszámolót már az elnök úr fogja ismertetni.

 • / –

 

 

 

 

 • 3 –

 

Gombos József: igen, nagyon sok változás történt. Decemberben mindenkitől részletes beszámolót kért a munkájáról. Mindent pontosan, naprakészen kért. Ez a fajta pontosság korábban az egyesületnél nem volt jelen. Tudja, hogy amióta ő az elnök, mindenkivel szemben többet vár el.

Ezt követően ismertette a zárszámadást ( a jegyzőkönyvhöz    csatolva ). A bevételek-kiadások összesített, tételes táblázatát ki is vetítette a falra és az egyes tételeket külön is ismertette.

A múlt évi költségvetésünk fedezte a tervezetet.

A taglétszámunk 215 főre csökkent. A múlt év decemberében 25 tagunk tartozott, zömében régi tartozók. Őket egyenként felkerestük és a jelenben már csak 6 tartozónk van. Bemutatta ( kivetítve ) a nyilvántartásokat a tagokról, a gyenesi-diási csónakhelyekről és a várólistát azokról, akik szeretnének kikötőhelyet szerezni.

 

Hársfalvi György: mindenki láthatta, hogy nem felületes munkát végez az elnökünk. A befizetések nagyon jól alakultak. A szálloda megkapta az építési engedélyt, ősszel kezdődhet az építkezés.

 

Gombos József: van-e kérdés észrevétel a beszámolóval kapcsolatban?

 

Nem volt, így szavazásra tette fel a kérdést.

 

A közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

 

1/2020. ( II.29. ) sz. határozat

 

A közgyűlés az Elnökség beszámolóját, a zárszámadást elfogadta.

 

( 41 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás )

 

 

2./ napirendi pont:

 

Gombos József felkérte a Felügyelő Bizottság elnökét a beszámolója megtartására.

 

Dr. Kardos József: üdvözölte a közgyűlést és elmondta, hogy folyamatosan figyelemmel kísérték az elnökség munkáját. Felelősségteljes döntések születtek. A tervek teljesültek, a kiadások nem lépték túl a bevételeket. Mindig a legjobb ajánlatokat vették igénybe a beruházások során. A könyvelés nagyon szakszerű. Pénzmaradvány is maradt. A Felügyelő Bizottság nem talált semmilyen szabálytalanságot.

 

Ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

 

2/2020. ( II.29. ) sz. határozat

 

A közgyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolóját elfogadta.

 

( 41 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás )

 

 • / –

 

 • 4 –

 

3./ napirendi pont:

 

Gombos József: az elnökség decemberi ülésének javaslata alapján az alábbiakat terjesztette elő:

 • 2020-ban a tagdíjakon nem kívánunk változtatni,azonban 2021-től legyen inflációkövető a díjak ( tagdíj, tanyafenntartási díj, tárolási díjak ) emelése, amit mindig 1.000,-Ft-ra kerekítve adjunk meg,
 • a gondnokok megbízási díját nettó 10.000,-Ft-al emeljük meg ( ez a járulékok csökkenését is figyelembe véve éves szinten összesen 250.000,-Ft többlet kiadást jelentene ).

 

A díjak emelésével kapcsolatban észrevétel nem érkezett, így a javaslatot tette fel szavazásra.

 

A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

 

3/2020. ( II.29. ) sz. határozat

 

A tagdíj, a kikötőfenntartási díj és a tárolási díjak mértéke 2021. évtől kezdődően az előző évi infláció mértékével emelkedik azzal, hogy a díj összegét 1.000,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.

 

( 37 igen, 3 ellenszavazat, 1 tartózkodás )

 

 

4/2020. ( II.29. ) sz. határozat

 

A tanyagondnokok megbízási díja nettó 10.000,-Ft-al emelkedik.

 

( 41 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás )

 

Gombos József: javasolja, hogy a kikötőhelyek használati jogának visszavételi értékét csónak esetében 250.000,-Ft-ban, vitorlás esetében 500.000,-Ft-ban, míg a használati jog biztosításának ellenértékét csónak esetében 350.000,-Ft-ban, vitorlás esetében 700.000,-Ft-ban határozzuk meg. Kérdezte a tagság véleményét.

 

Kiss István: még ezen is emeljünk.

Fábián Mihály Tamás: legalább 300.000,-Ft és 400.000,-Ft legyen.

Szakács István: az elnök javaslatával értek egyet.

(…): én is az emelést kérem.

 

Gombos József az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra.

 

A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

 

5/2020. ( II.29. ) sz. határozat

 

2020. március 01. napjától a csónak kikötőhelyek használati jogának egyesület általi visszavételnek értéke 250.000,-Ft, míg a használati jog biztosításának ellenértéke 350.000,-Ft.

 

( 22 igen, 19 ellenszavazat, 0 tartózkodás )

 • / –
 • 5 –

 

6/2020. ( II.29. ) sz. határozat

 

2020. március 01. napjától a vitorlás kikötőhelyek használati jogának egyesület általi visszavételnek értéke 500.000,-Ft, míg a használati jog biztosításának ellenértéke 700.000,-Ft.

 

( 41 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás )

 

 

Gombos József: jövőre biztosan emelni fogunk még ezeken is, de haladjunk kis lépésekben.

 

 

4./ napirendi pont:

 

Gombos József ismertette a költségvetés tervezetét. Kivetítette a táblázatot a falra és elmondta, hogy a tervezet alapját a 2019-es zárszámadás képezte. A bevételi oldal szándékosan kicsit alultervezett, hogy biztosan teljesíteni tudjuk a kiadásainkat. Ennél csak több bevételünk lehet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

A közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

 

7/2019. ( II.29. ) sz. határozat

 

A közgyűlés az egyesület 2020. évi költségvetését elfogadta.

 

( 41 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás )

 

( A költségvetés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. )

 

 

5./ napirendi pont:

 

Gombos József: A partfal erősítése, cseréje az idei legnagyobb tételünk. A munka lassan a vége felé tart. Decemberben még úgy láttuk, hogy a rendelkezésünkre álló forrásból egy 75 méter hosszú részt tudunk felújítani. Az élet szerencsére úgy hozta, hogy jelentős mértékű kedvezményeket tudtunk elérni a kivitelezés során anyag és munkadíjakban is. Így összességében sokkal nagyobb, kb. 210 m hosszú területen tudtuk a munkát elvégezni. Jelentős kedvezményt biztosított nekünk Ángyán Szilveszter is. Gyulának is nagy szerepe volt a sikerben, mivel nagyon jól szervezte a kivitelezési munkát. Szeretnénk még járófelületet is az elkészült partfal részre. Kb. 30 méteren maradt csak el a partfalfelújítás. Ha ez is elkészül, akkor a gyenesi tanya kb. 20 évre rendben lesz. Gyenesben más fejlesztést nem terveztünk be. Diáson az utak kavicsozása folytatódni fog. A tél folyamán a híd megerősítése megtörtént. A partfal megerősítésén már nem gondolkozunk, mert talán 2-3 szezonunk lehet már csak hátra. Ennek ellenére azért hoztunk az OBI-ból raklapokat, kb. 30 darabot, és ezeket levittük a tanyára. Vannak még ott egyéb anyagaink, oszlopok is.

 • / –
 • 6 –

 

 

Ha ezeket az oszlopokat be tudjuk helyezni és arra rátesszük stégszerűen a raklapokat, akkor ez még kb. 5 évig megfelelő belépési lehetőséget fog biztosítani. Ennél többet már nem érdemes rá fordítani.

 

Takács István: az a sérelmem, hogy megöregedtem, nem tudom megközelíteni a csónakomat, nem tudok munkát végezni.

 

Gombos József: erről beszéltem, ezt fogjuk most megcsinálni. Mindkét árok járófelületét. A szállodaépítés miatt nagy beruházást már nem érdemes csinálnunk.

A múlt évben kiléptek azok a tagok, akik nem voltak aktívak, régóta nem fizettek. Állandó kérdés, hogy mennyi tagunk legyen, bővítsük-e a létszámot? Szívesen veszi e kérdésben az észrevételeket. Azt javasolta az elnökségi ülésen, hogy ne vegyünk fel új tagokat csak azért, hogy több legyen a tagdíjbevételünk.

 

Hozzászólás nem volt.

 

Gombos József: a másik dolog az, hogy az egyesület jó kapcsolatot ápol a halőrökkel, halgazdasággal. Az volt a javaslatuk, hogy az egyesület is vonja felelősségre azokat, akik vétenek a szabályok ellen, azaz akiket elkaptak, például orvhorgászatért. Szeretné, ha az egyesületünkről nem az a kép alakulna ki, hogy ez egy szabálytalankodó emberek közössége, néhány ember negatív magatartása miatt.

 

Pesti István: nagyon szép közgazdasági beszámolót kaptunk az egyesület működéséről. Az érdekképviselet viszont elsikkadt. A nádban vannak etetett helyek, azonban a nyílt vízen oda megy a vendég, ahova akar. Miért büntetnek meg minket emiatt? miért nem teszünk ellene?

Gombos József: az etetett helyek kérdését jogilag szabályozzák, mi ez ellen nem tehetünk.

 

Kóla Károly: lehet etetett helye, ha ki van rá írva egy táblára, hogy kié a hely.

 

Gombos József: a nyílt vízen nem lehet senkinek etetett helye. Azt én is megkérdeztem, hogy mi van a nádi helyekkel, de azt mondták, hogy azokra is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, de a nádban „elnézőek” lesznek. A dőlő bójákkal jelölt helyekkel is, csak a fa karókat nem szeretnék a vízen látni.

 

Danis László: mi ne büntessük meg azokat, akiket a halőrök megbüntettek. Ők már minden kis apróságért büntetnek – például túl kicsi a haltartó vödör -, éppen elég probléma ez már az illetőknek.

 

Gombos József: én nem is ezekre az esetekre, hanem a súlyos ügyekre, orvhorgászatra, a szabályokat súlyosan megszegőkre gondoltam.

 

Dr. Nagy Ildikó: csak az legyen tag, akinek van csónakhelye.

 • / –

 

 • 7 –

 

Gombos József: nem mindenki horgászik, akinek van helye.

 

Dr. Molnár Lajos: az általános jogrenddel ellentétes lenne, hogy mi is büntessünk azért, amiért már valakit megbüntettek.

 

Gombos József: egyetértek ezzel. Azoknak szeretnénk három csónakhelyet felajánlani, akik régóta tagjaink és fizetik a tagdíjat, de még nincs helyük.

 

Takács Tibor: van-e olyan tagunk, akinek több helye is van?

 

Gombos József: igen.

 

Takács Tibor: és ő csak egy tagdíjat fizet?

 

Gombos József: igen és ahány helye van, annyiszor fizeti meg a tanyafenntartási díjat.

 

Gombos József: A szállodaépítésről annyit tudok elmondani, hogy mi úgy döntöttünk, hogy csak akkor adjuk át a területet, ha megfelelő helyet kapunk helyette. A tanya feletti rész lett eladva, ezen megkezdték a terület kitisztítását. Polgármester Úr úgy áll hozzá, hogy a beruházónak fontos az, hogy mi innét elmenjünk és birtokba vehessék a területet, ezért nekik kell velünk megegyezni. Egyelőre nem állapodtunk meg semmiben.

 

Pesti István: ez annyira naiv elképzelés. Mi nem vagyunk abban a pozícióban, hogy diktáljunk. Ha el akarják adni a területet, akkor el fogják adni.

 

Gombos József: a tanya területét nem lehet eladni, csak bérbeadni.

 

Krasznai István: a képviselőket és a polgármestert is a helyiek választják, ezért nyilván senki nem akar szembemenni a választók érdekeivel, ezért az önkormányzat olyan megoldást keres, ami biztosítja a horgászok érdekeit. Ha ősszel elkezdődik az építkezés, akkor véleménye szerint jövő évben kerülhet sorra a tanya kérdése. Akik építik a szállodát, nem fogják megfinanszírozni az új tanya költségeit ( kb. 250 millió forintra van becsülve ), hanem abban akarnak segíteni, hogy erre pályázati forrást találjunk. Az építési költségeket jelentősen alábecsülték a szálloda kapcsán is. Jelen pillanatban nem látja azt senki, hogy mikor jöhet szóba a tanya átköltöztetése. Ha egyáltalán sor fog kerülni erre. Az önkormányzat kezdeményezte az államnál állami területek átadását és ebben benne van az a terület is, ahová át lehetne helyezni a tanyát.

 

4 személy távozott a teremből.

 

Gombos József kivetítette a szálloda látványtervét. Nem tudja elképzelni, hogy a szálloda tulajdonosa eltűrje azt, hogy az ablakokból a kerítés túloldalán a mi tanyánkat lehessen látni. Az új helyen ugyanazt szeretnénk, amikkel jelenleg is rendelkezünk, valamint parti horgászati helyeket. Erről tájékoztatta a beruházót.

 • / –

 

 • 8 –

 

Az önkormányzat kért szakhatósági állásfoglalást, hogy a tervezett helyen létesíthető-e kikötő. Úgy tudja, hogy igen lett a válasz. Elkezdte az önkormányzat kiépíteni oda az utat. Utána megvizsgáljuk a közművezetés lehetőségét. Az állami tulajdonú terület megszerzése folyamatban van. A tanyánk területére is vannak tervei a beruházónak. Szeretnének ott sétányt kialakítani és le is szeretnék keríteni. Ők csak a hídig terveznek, a hídtól a strand felé eső részt az önkormányzat akarja megtartani közösségi célokra. Ezek még távoli dolgok, talán 2-3 év és jövőre úgyis újra meg kell majd tárgyalnunk a témát.

 

Takács István: az új helyen évente kell majd kotornunk, erre figyelnünk kell.

 

Krasznai István: nem szeretnénk, ha a keszthelyi öbölben lenne bojlis horgászat, mert sok szerves anyagot etetnek be, ami az algásodásnak is oka lehet. Az önkormányzat kezdeményezte, hogy legyen kotrás a területünkön. Az még nincs tisztázva, hogy hova lenne elhelyezve az iszap.

 

Gombos József: megköszönte Szakács Úrnak a sok segítséget.

 

Dr. Molnár Lajos: a Matula horgászbolt tagsági pénzt szed azoktól, akik ott váltanak jegyet.

 

Gombos József: a megállapodásunk továbbra is él. Aki engedélyt akar venni, annak a tagságát igazolnia kell, ezért először a Gyurinál kell befizetni a díjat, a Gyuri ezt leigazolja és ezzel kell menni a Csabához. Ebben az esetben nem kell neki a boltban tagsági díjat fizetni.

 

(…): előre szóljon, aki bemegy a boltba, hogy már itt nálunk tag.

 

Gergely Sándor: elhangzott, hogy 3 hely lesz értékesítve. Hogyan fog tudni erről? Mert ő is tag és fent van a várólistán.

 

Gombos József: a régi tagjainknak fogjuk felajánlani a helyeket, időrendi sorrendben. Kérdezi, hogy legyen-e horgászverseny?

 

Többen: igen. Valaki bekiabálva kéri, hogy az időpontról legyen köremail.

 

További kérdés, hozzászólás nem volt. Gombos József megköszönte a részvételt és a közgyűlést 11.21 órakor bezárta.

Kmf.