Menü Bezárás

Tanyagondnok munkaköri kötelessége

GYENESDIÁSI HORGÁSZ és VÍZISPORT EGYESÜLET

TANYAGONDNOK

MUNKAKÖRI LEÍRÁSA

 • Munkakör megnevezése: Kikötő vezető-tanyagondnok
 • Dolgozó neve:
  •  Ács Gábor
  • Penzer Gyula
 • Közvetlen felettese: Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület Elnöke
 • Munkaterülete:
  • Ács Gábor: Diási horgásztanya-kikötő
  • Penzer Gyula: Alsógyenesi horgásztanya-kikötő
 • Munkaideje: heti 20 óra
 • Munkaidő: kötetlen
 • Feladatai:

Ellátja a tanyagondnoki teendőket:

 1. Betartja és betartatja a Kikötőrend, Tanyarend Szabályzatában leírtakat!
 2. Ellenőrzi a tagok befizetését igazoló matricáinak meglétét, elhelyezését!
 3. Ellenőrzi a csónakok azonosító tábláinak, csónak állások számainak meglétét!
 4. Ellenőrzi, regisztrálja a tagok által bérbe adott csónakhelyek bérlőit, nekik tájékoztatást ad a tanyahasználat szabályairól.
 5. Ellenőrzi idegen személyek belépésének, tartózkodásának jogosságát!
 6. Engedélyezi, felügyeli a vízi járművek (csónakok, kisvitorlások) berakását-, illetve kiszedését, téli tárolását, elszállítását.
 7. A tanyákon tárolt csónakokról, vízi járművekről, a csónakállások, tárolók használóiról, kiadott kulcsokról, távnyitókról nyilvántartást vezet.
 8. A nem tagok (idegenek) vízi eszközeinek szezonális tárolását kezeli.
 9. Az egyesület horgászcsónakjait karbantartja, meghatározott módon bérbe adja, melyről elszámolást végez!
 10. A bejelentett rendezvényeket jóváhagyja, ütemezi, melyről elszámolást végez! A bejelentett rendezvényeken a lehetőségekhez képest biztosítja a feltételeket. Meghatározza a rendezvény időtartalmát, felmerülő költségeket. Előkészítést, felügyeletet a végén a rendrakást irányítja, biztosítja.
 11. Gondozza a horgásztanya területét, rendszeresen nyírja a füvet, ápolja a sövényt, virágokat, metszi a fákat, gyomtalanít.
 12.  Karbantartja, tisztítja a horgásztanya épületeit, kerti létesítményeit, útjait, kikötőhelyeket, stégek járófelületeit. Elvégzi a szükséges kisebb karbantartási javításokat, festéseket. Elvégezteti, felügyeli a nagyobb felújítási munkákat!
 13. A vizes helyiségeket napi rendszerességgel tisztántartja, takarítja. A hulladékgyűjtők tisztaságáért, ürítésért felelős.
 14. Szükség szerint beszerzi, pótolja a kisebb értékű karbantartási anyagokat, tisztítószereket, melyről elszámolást végez!
 15. Megóvja, karbantartja az egyesület kisgépeit, szerszámait!
 16. Különös fegyelmet fordít az elhelyezett csónakok, járművek, eszközök megóvására, őrzésére. Ennek érdekében a biztonsági kamerarendszert működteti, felügyeli.
 17. Rendszeresen ellenőrzi a vízórát, villanyórát! A fagy beállta előtt téliesíti a kerti csapokat, vizes helyiségeket, Áramtalanítja az épületeket.
 18. A téli időszakban napi rendszerességgel ellenőrzi a tanya területét, épületét, biztonságát!

A munkavállaló köteles:

 1. Munkaidőben munkára képes állapotban megjelenni!
 2.  Munkaidejét munkában eltölteni, illetőleg munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni.
 3. Munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni, felettese utasításait végrehajtani.
 4. Felettes vezetőjével, munkatársaival együttműködni.
 5. Munkavégzése során olyan magatartást tanúsítani, hogy ez maga és más egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, anyagi károkozást ne idézzen elő.
 6. Munkáját személyesen ellátni, melyet naponta a munkakezdéskor és a munkaidő végén a jelenléti íven aláírásával igazol.
 7.  A munkából való távolmaradás okát, mértékét közvetlen vezetővel, vagy az elnök helyettesével haladéktalanul, de legkésőbb a munkaidő megkezdése előtt telefonon, vagy személyesen köteles közölni.
 8. Ha a munkavégzés során munkaképességében változás áll be, a közvetlen munkahelyi vezetővel késedelem nélkül azt tudatni.
 9. A részére kiadott anyagok, eszközök felvételét aláírásával elismerni, azokat a jó gazda gondosságával kezelni. A rábízott eszközökért pótlási értékben vállal felelősséget.
 10. Munkavégzése során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi, érintésvédelmi, balesetvédelmi és gépkezelési szabályokat, valamint az Egyesület egyéb belső szabályzataiban foglalt előírásokat betartani és betartására a Tagokat is figyelmeztetni, ha ez indokolt
 11. Az esetlegesen bekövetkező rendkívüli esemény, rendellenesség esetén haladéktalanul közbeavatkozik, értesíti felettesét, ha szükséges a hatóságot.
 12. Jelenti a működést befolyásoló változtatásokat, az önkényes munkavégzéseket, átalakításokat!

Gyenesdiás, 2020.febr.01.

     Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület,

mint üzemeltető nevében az

 Egyesület Elnöksége