Menü Bezárás

KAMERA HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

SZABÁLYZAT

a

Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület

Biztonsági kamerarendszer üzemeltetéséről

és a rögzített képfelvételek kezeléséről

Elfogadva Elnökségi döntéssel, elnöki utasítással

2020.05.20.

TARTALOMJEGYZÉK

 

 

 

Oldal

 

 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA, KEZELT ADATOK KÖRE                       3
 2. A KAMERÁS MEGFIGYELÉS CÉLJA                                   3
 3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI ÉS JOGALAPJA           3
 4. KAMERÁK ELHELYEZÉSE A MEGFIGYELÉS ÉS A KÉPFELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLHOZ KÖTÖTTSÉGE, érdekmérlegelés           4
 5. HOZZÁJÁRULÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS           4
 6. AZ ADATBIZTONSÁG KÖVETELMÉNYE           5
 7. FELVÉTELEK TÁROLÁSA ÉS IDŐTARTALMA           6
 8. ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK           6
 9. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK                                                                       7
 1. sz. melléklet: Kamera típusa, adatai 9
 2. sz. melléklet: A kamerák elhelyezése 10
 3. sz. melléklet: Kamerafelvételek kezelésére jogosultak listája 11
 4. sz. melléklet: Kamerafelvétel visszanézési jegyzőkönyv           12
 5. sz. melléklet: Kamerafelvétel adattovábbítás nyilvántartása 13
 6. sz. melléklet: Érdekmérlegelés, teszt 14

 

 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA, KEZELT ADATOK KÖRE

 

 1. Jelen Szabályzat célja, hogy a Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, vagy Adatkezelő) meghatározza a telephelyein működtetett kamerás megfigyelő rendszerre, megfigyelésre vonatkozó szabályokat.

Meghatározza a megfigyelőrendszer által érintett tanyagondnokokat, mint munkavállalókat, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeket továbbiakban: „Alkalmazottakat”, valamint területen tartózkodó tagokat, személyeket továbbiakban mind együttesen: „Érintettek” információs önrendelkezési jogára vonatkozó európai uniós és magyar jogi szabályozással összhangban lévő szabályait.

 1. A szabályzat hatálya kiterjed, az Egyesület által működtettet kamerás megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatra (arcképre, valamint ott tanúsított magatartásra).
 2. A kezelt adatok köre az érintettek képmása, a megfigyeléssel érintett magatartása, valamint a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő).

A felvételek tárolásának, megismerhetőségének, illetve továbbításának szabályait.

2. A KAMERÁS MEGFIGYELÉS CÉLJA

A kamerás megfigyelés célja az Egyesület által használt, megfigyeléssel érintett területeinek, épületeinek, vagyoni javainak, berendezéseinek, műszaki cikkeinek, értéktárgyainak védelme, értékük, állaguk megóvása, valamint a megfigyelt területen tartózkodó személyek életének, testi épségének, biztonságának fokozása és vagyoni javaiknak megóvása és a károkozással járó jogsértő cselekmények megelőzése, az észlelt jogsértések felderítése, hatósági, vagy bírósági eljárás keretében történő bizonyítása. Az e célok érdekében működtetett kamerarendszer olyan biztonságtechnikai megoldás, amely a balesetek, továbbá a károkozással járó, jogsértő cselekmények megelőzését, valamint az észlelt jogsértések felderítését és hatósági vagy bírósági eljárás keretében történő bizonyítását szolgálja.

3. ADATKEZELÉS ELVEI ÉS JOGALAPJA

Az Egyesület a kamerás megfigyelőrendszer telepítése, elhelyezése, működtetése, adatkezelése során az Érintettek alkotmányos és személyiségi jogait maradéktalanul tiszteletben tartva alkalmazza.

Az üzemeltetésnél és a jelen szabályzat megalkotásánál az Egyesület a következő előírásokat vette figyelembe

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Infotv.)
 2. A magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényt (a továbbiakban Szvtv.).
 3. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR).
 4. Az Egyesület a kamerás megfigyelőrendszer telepítése során az alábbi követelményeket vette figyelembe:
  1. A munkáltatói ellenőrzés akkor tekinthető jogszerűek, ha az a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges [Mt. 9. § (2) bekezdés].
  2. A munkáltatói ellenőrzés és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével; a munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető [Mt. 11. § (1) bekezdés].
  3. A munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell az adatkezelés lényeges követelményeiről [Mt.11. § (2)
  4. Az adatkezelés akkor jogszerű, ha az Egyesület az adatkezeléssel kapcsolatban betartja az Infotv. 20. § (2) bekezdését].
 5. Az Érintettek kamerás megfigyelése az Egyesület jogos érdekén és – alkalmazottak esetén, mint a munkaviszonnyal összefüggő magatartás ellenőrzésének részét képező adatkezelés – az Mt. 11/A. § (1) bekezdésében szereplő törvényi felhatalmazáson alapul.
 6. Az egykori adatvédelmi biztosok és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság irányadó ajánlásainak szem előtt tartásával

 

4. KAMERÁK ELHELYEZÉSE A MEGFIGYELÉS ÉS A KÉPFELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLHOZ KÖTÖTTSÉGE

 

 1. Az Egyesület az egyes kamerákat olyan helyen és látószögben helyezi el, mely összhangban áll a II. pontban rögzített személy- és vagyonvédelmi céllal. A kamerák főbb ismérveit (lelőhelyét, látószögét, típusát és főbb funkcióit) jelen Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. Nem telepíthető kamera olyan helyiségekben, illetve olyan látószögben, amely az alkalmazottak munkaközi idejének eltöltése céljából lett kijelölve, továbbá tilos kamerát elhelyezni öltözőkben, illemhelyiségekben, zuhanyzóban és minden olyan helyen, ahol a képi megfigyelés az emberi méltóság sérelmével járhat.
 2. A kamerás megfigyelésre és a rögzített képfelvétel felhasználására kizárólag a Szabályzatban meghatározott célból kerülhet sor, feltéve, hogy a felhasználás a cél megvalósulásához elengedhetetlen és arra alkalmas.
 3. Képfelvétel alapján az Alkalmazottakkal szemben nem lehet a munkavégzésével összefüggő eljárást indítani, kivéve, ha a munkajogi jogvita alapjául az alkalmazott olyan magatartása szolgált, amely az egyesület vagyoni érdekeit sérti vagy veszélyezteti, és a rögzített képfelvétel alkalmas e magatartás bizonyítására.

 

Érdekmérlegelés: a jogos érdeken alapuló adatkezelés célját a jelen Szabályzat 2. pontja tartalmazza. Az Érintetteknek az adatkezelés által korlátozott joga a képmáshoz és magánélethez való jog.  Az Egyesület a kamerák helyzetét úgy határozta meg, hogy a kamera látószöge minden esetben valamely védendő személyre, eseményre vagy vagyonra irányuljon. A kamerák csak képet rögzítenek, hangfelvétel rögzítésére nem alkalmasak. A kamerák által megfigyelt területeken korlátozással járó intézkedésre nem volt szükség.

 

5. TÁJÉKOZTATÁS ÉS HOZZÁJÁRULÁS

 

Az Egyesület az Érintetteknek a kamerás megfigyelés, képfelvétel-rögzítés tényéről és az adatkezelés részleteiről szóbeli közléssel, kifüggesztéssel, valamint a honlapon való megjelentetéssel ad tájékoztatást.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, felvételeket.

Az érintett kérésére – egyértelműen és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, felhasználásáról.

Az Érintettek a kamerarendszer működtetéséről, adatok kezeléséről a megismerés tényét a tájékoztatót követően aláírásukkal ismerik el. Valamint a tájékoztatási kötelezettség részeként az Egyesület a kamerák működéséről, jól észlelhető helyen és módon, figyelemfelhívó jelzéseket, táblákat, legfontosabb információkat helyezett el a megfigyelt területein, illetve a kapukban!

Ha az Érintettek a kamerás megfigyelést jelző tájékoztatótábla ellenére a megfigyelt területre lépnek, ezzel a határozott ráutaló magatartással nyilvánítják ki hozzájárulásukat  és félreérthetetlenül beleegyezésüket a rájuk vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Ez a munkavállalók esetében a munkába állás előtt a munkaszerződés aláírásával, illetve a munkavégzés megkezdésével valósul meg. Mindezek az Érintettek megfelelő tájékoztatásán alapulnak!

 

6. AZ ADATBIZTONSÁG KÖVETELMÉNYE

 

 1. Az Egyesület az Érintettek személyes adatainak kezelését olyan informatikai rendszerben és környezetben végzi, amely alkalmas arra, hogy megóvja az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés vagy sérülés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen.
 2. A kamerarendszer működtetésével összefüggésben kezelt személyes adatok biztonságának védelméért az Egyesület, valamint szervezeten belül a kamerarendszer működtetésével megbízott személy felelős. E feladata ellátása keretében az Egyesület megteszi a kamerarendszer biztonságának megteremtéséhez és fenntartásához szükséges hálózati, hardver- és szoftvervédelmi intézkedéseket (hozzáférési jogosultságok kiosztása, nyilvántartása, jelszóvédelem), valamint biztosítja a kamerarendszer folyamatos és zavartalan működőképességét.
 3. Az Egyesület haladéktalanul tájékoztatja az Érintettet, ha az informatikai rendszerben, vagy azon kívül tárolt adatállomány integritása sérült, és alappal feltételezhető, hogy az Érintettről készített képfelvételekhez harmadik személy jogosulatlanul hozzáférhetett.
 4. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az GDPR és az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
 5. A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa.
 6. A megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából lehetséges.
 7. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni tilos.
 8. A tárolt képfelvételek megismerését oly módon kell biztosítani, hogy ahhoz csak a jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá. A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.
 9. Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tarolása és a szükséges hatósági eljárás haladéktalanul kezdeményezése felől intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.
 10. A kamerák által készített és tárolásra került felvételeket kizárólag a szabályzat 4. sz. mellékletében felsorolt személyek nézhetik vissza, illetve készíthetnek másolatot.
 11. A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített másolatot dokumentálni kell az e célra kialakított jegyzőkönyvön (3. sz. melléklet), a nyomtatvány megőrzését a felelős személy látja el.

 

7. FELVÉTELEK TÁROLÁSA ÉS IDŐTARTALMA

 

 

 1. Az Egyesület által üzemeltetett kamerás rendszer esetében a felvételek 3 munkanapig tárolhatók, utána azokat vissza nem állítható módon törölni kell! A törlést a kamerarendszer automatikusan a beállított idő szerint végzi! Ennél hosszabb ideig történő tárolás esetén igazolni kell annak okát.
 2. A biztonsági kamerák a folyamatosan üzemelnek. Azokat kikapcsolni, eltakarni, vagy bármely módon az adatrögzítést akadályozni tilos.
 3. A rögzített képfelvételeket kizárólag az Elnök engedélyével, arra jogosultak nézhetik vissza!
 4.  A rögzített képfelvételek utólagos megtekintésére csak indokolt esetben, az egyesület jogos érdekének érvényesítése, illetve az Alkalmazott, vagy más Érintett jogainak gyakorlása érdekében kerülhet sor.
 5. Az adatkezelési műveletek (visszanézés, adathordozóra kimentés, továbbítás, egyedi törlés) tényéről, indokáról és idejéről, valamint az adatkezelési műveletet végző és a felvételeket megismerő személyéről az egyesület köteles jegyzőkönyvet felvenni. Az ezen adatokat igazolható módon tartalmazó elektronikus nyilvántartás is jegyzőkönyvnek minősül.
 6. A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez történő hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.

 

 

8.  AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

 1. Az egyesület kérelemre tájékoztatást nyújt az Érintett személy számára a kamerás megfigyelés következtében róla kezelt személyes adatokról. A kért tájékoztatást az egyesület köteles haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül megadni.
 2. Az Érintett jogosult megismerni a Szabályzat VI.11 pontja alapján készült jegyzőkönyv rá vonatkozó tartalmát.
 3. Az Érintett a képfelvétel rögzítésétől számított három napon belül kérheti, hogy a képfelvételt az egyesület ne törölje, ha az Érintett a GDPR 15. cikkében szabályozott hozzáférési jogát kívánja gyakorolni, illetve ha a törlés mellőzése vagy az adatkezelés korlátozása a 17. és 18. cikk szerint szükséges az Érintett jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 4. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított három napon belül, hogy a törlés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. Az átadásról, illetve az ilyen esetekben történő törlésről vagy megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell készíteni.
 5. Az Érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával a GDPR rendelkezései szerint.
 6. A jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezeléssel, adatfeldolgozással és adattovábbítással kapcsolatosan panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Fentieken felül adatainak jogellenes kezelése esetén az illetékes bírósághoz is fordulhat.
 2. Az adatkezelésre jogosultak: 3.sz. Melléklet szerint,

Név: Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület

8315.Gyenesdiás Kossuth L u. 97,

E-mail: gyenesdiashorgaszegyesulet@gmail.com

 1. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Ügyvédi Iroda

E-mail:

Telefon:

9.  ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

 1. Jelen Szabályzat 2020.máj.20-án lép hatályba.

 

 1. A Szabályzat a Munkavállalók viszonyában a hatálybalépését követően keletkezett foglalkoztatási jogviszonyok esetében a jogviszonyt létrehozó szerződés aláírásával, a hatálybalépést megelőzően létrejött jogviszonyok tekintetében az egyesület általi közlésével hatályosul.

 

 1. A hatályos jogi környezetnek való mindenkori megfelelés érdekében az egyesület rendszeresen felülvizsgálja a Szabályzatot, és szükség szerint gondoskodik a változások Szabályzatba történő átültetéséről. A Szabályzat karbantartásáért az Egyesület Elnöke a felelős, aki köteles a jelen Szabályzatot rendszeresen (legalább évente egyszer) felülvizsgálni és szükség esetén aktualizálni azt.

 

 1. Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy adatkezelési politikáját – a mindenkor hatályos jogszabályi keretek között – módosítsa, és az ennek eredményeként bekövetkezett változtatásokat a Szabályzatban érvényre juttassa.

 

 1. Az Egyesület a Szabályzatot folyamatosan hozzáférhetővé teszi az Érintettek számára, és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát, illetve változásait valamennyi Érintett ténylegesen megismerje.

 

Kelt: Gyenesdiás, 2020.05.25.

Jóváhagyta, elfogadta: Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület Elnöksége:

 

Krasznai István                   Dr. Szalóki Jenő                   Dr. Bruncsics Zoltán                         Hársfalvi György

Elnök hely.                           Elnökségi tag                            Elnökségi tag                                      Elnökségi tag

 

Gombos József

Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület Elnöke

 

 1. számú melléklet

 

Diási Tanyán

száma

Kamera típusaKamera fizikai lelőhelyeLátószög, megfigyelt terület, helyiség,Megfigyelés célja
1

Color CCTV-camera

xb-136

Diási tanya, közösségi épület, É-i falTanya bejárata, parkolójavagyon-, baleset és élet védelem
2

Color CCTV-camera

xb-136

Diási tanya, közösségi épület, D-i falKözösségi épület előtere, bejáratavagyon védelem
3

Color CCTV-camera

xb-136

Diási tanya D-i part tartóoszlopaDiási tanya D-i partszakaszavagyon-, baleset és élet védelem
4

Color CCTV-camera

xb-136

Diási tanya D-i part tartóoszlopaDiási tanya D-i csónak kikötő, csónakokvagyon-, baleset és élet védelem
5

Color CCTV-camera

xb-136

Diási tanya Ny-i területrész, tartóoszlopaDiási tanya Ny-i csónak kikötő, csónakokvagyon-, baleset és élet védelem
Alsógyenesi Tanyán Alsógyenesi  tanya épület, É-i oldalTanya kapu,csónak kikötő, csónakokvagyon-, baleset és élet védelem
1

Color CCTV-camera

xb-136

Alsógyenesi  tanya épület, Ny-i oldalKözösségi épület előtere, bejárata, parkolójavagyon-, baleset és élet védelem
2

Color CCTV-camera

xb-136

Alsógyenesi  tanya épület, D-i oldalKözösségi épület hátsó része, csónak, hajótárolókvagyon-, baleset és élet védelem

 

 

 1. sz. melléklet

Kamerafelvételek kezelésére jogosultak listája

 NévBeosztás/ területMegjegyzés
1Gombos JózsefElnökVisszanézés, mentés, adatok kiadása
2Krasznai IstvánElnök helyettesVisszanézés, mentés
3Dr. Szalóki JenőElnökségi tagVisszanézés
4DR.Bruncsics ZoltánElnökségi tagVisszanézés
5Hársfalvi GyörgyTitkárVisszanézés
6Ács GáborDiási tanyagondnokVisszanézés
7Penzer GyulaGyenesi tanyagondnokVisszanézés

 

 

4.sz melléklet

Kamerafelvétel visszanézési jegyzőkönyv

 

 1. Adat betekintéssel érintett felvétel adatai:

1.1 Felvétel helyszíne (kamera működésének a helye):

1.2 Megtekintett felvétel terjedelme/időtartama (dátum- óra-perc formátumban kifejezve), illetve a valós

idejű felvétel megtekintésének kezdő illetve befejező időpontja:

 1. Adatbetekintéskor részt vevő személyek neve és azonosító száma:
 2. Adatbetekintés helyszíne és ideje:
 3. Adatbetekintés indoka és célja:
 4. Adatbetekintés alapján a további adatkezelésre vonatkozó javaslat (a megfelelő aláhúzandó):

– felvétel felhasználása további (polgári/büntető) eljárás indítása, ill. folytatása céljából

– illetékes hatóság megkeresése alapján a releváns felvétel hatóság részére történő

átadása

– felvétel jogszabályok szerinti megsemmisítése, adatkezelés megszüntetése

– egyéb:

 1. Az adatbetekintés során, annak körülményeivel kapcsolatban észlelt további releváns események:

Dátum: év hó nap

Aláírás

[adatbetekintésre jogosult neve]

Aláírás

[adatbetekintéskor jelenlévő egyéb jogosult személyek neve]

 1. számú melléklet

Kamerafelvétel adattovábbítás nyilvántartása

Adatkezelés nyilvántartási száma:

 1. Adatkezelés célja:
 2. Adatkezelés, továbbítás jogalapja:
 3. Érintettekre vonatkozó adatok leírása:
 4. Továbbított adatok: – forrása:

– adathordozó fajtája:

– rögzítés ideje:

– adat kezelés időtartamát:

 1. Adatfeldolgozó, kérő neve:

– címe:

– tényleges adatfeldolgozás helye:

Dátum: év hó nap

Aláírás                                                                 Aláírás

Adatkiadó/ belső kezelő                Adatkezelő/ átvevő

Aláírás

[adatbetekintéskor jelenlévő egyéb jogosult személyek neve]

6.sz melléklet

 

 

 

 

Érdekmérlegelés, teszt
Az adatkezelés megnevezése: Vagyon-, személyi és baleset védelmi célú kamerás megfigyelés
Az érintettek köre: Alkalmazottak és az adatkezelő azon helyiségeibe belépő személyek, amelyeket az adatkezelő kamerákkal megfigyel
A kezelt adatok köre: Képmás, megfigyelt magatartás
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke

Az adatkezelő jogos érdekének meghatározása:

Az adatkezelés célja Az Egyesület, mint adatkezelő, a külön ezen célból kihelyezett adatkezelési tájékoztatóval jelzett területeken vagy helyiségekben az épület biztonságának és vagyoni javainak, berendezéseinek, műszaki cikkeinek, értéktárgyainak védelme, értékük, állaguk megóvása, valamint a megfigyelt területen tartózkodó személyek életének, testi épségének és vagyoni javainak védelme, biztosítása és károkozással járó jogsértő cselekmények megelőzése, az észlelt jogsértések felderítése, hatósági vagy bírósági eljárás keretében történő bizonyítása céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, mely közvetlen megfigyelést, képrögzítést és tárolást is lehetővé tesz, hangfelvételt nem rögzít.

AZ adatkezelő jogos érdekének megnevezése:

Személy- és vagyonbiztonság garantálásához fűződő jogos érdek

Az adatkezeléssel érintett alapjog meghatározása:

Melyek az érintett azonosítható érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyeket az adatkezelés korlátoz?

Képmáshoz való jog, magánélethez való jog, magánszféra tiszteletben tartásához való jog, befolyásolás mentes cselekvéshez fűződő érdek

Mennyiben korlátozza az adatkezelés a fentiekben azonosított érdeket vagy jogot?

A kamerás megfigyelés alkalmas arra, hogy a megfigyelt személy magatartását befolyásolja, így az szükségképpen korlátozza a megfigyelt személy jogait és szabadságait, korlátozza a magánszféráját.

Az érdekek mérlegelése

Érné-e hátrány az adatkezelőt az adatkezelés elmaradása miatt?

Igen, ugyanis az adatkezelés hiányában az adatkezelő a megtörtént eseményekről más módon nem tudna hitelesen informálódni, így nem tudna hatékonyan fellépni az adatkezelési célok elérése érdekében. Az adatkezelés elmaradása (kamerás rögzítés hiánya) esetén a lopások és a vagyon elleni bűncselekmények kevésbé felderíthetők, ami miatt a bűnelkövetők abból indulhatnak ki, hogy biztonságosabb módon tudják elkövetni a bűncselekményeket az adatkezelő területén. Ebből adódóan várható lenne az adatkezelő épülete, berendezései és más, az épületben tartózkodó személyek vagyona és esetlegesen személye elleni bűncselekmények számának növekedése

Az adatkezelés szükséges az adatkezelő céljának eléréséhez?

Az adatkezelés szükséges a lopások megelőzéséhez, vagyontárgyak védelméhez, valamint a balesetek megelőzéséhez, továbbá már megtörtént lopás, rongálás vagy baleset esetén a körülmények utólagos feltárásához

Miért bír jelentőséggel az adatkezelési tevékenység az adatkezelő számára?

A kamerás megfigyelés fontos eszköz a személy- és vagyonbiztonság garantálása érdekében.

Az adatkezelés szükséges valamely harmadik személy céljának megvalósításához? Az Egyesület területén  tartózkodó harmadik személyeknek is érdeke a személy- és vagyonbiztonság fenntartása

Az adatkezelés alkalmas az adatkezelő vagy harmadik személy céljának elérésére?

A kamerák úgy lettek elhelyezve, hogy azok látószöge és az azokon rögzített esemény folytán alkalmasak legyenek esetleges lopások vagy vagyontárgyak sérülésének megakadályozására, felderítésére utólagos, az életet és testi épséget veszélyeztető folyamatok, események megfigyelésére. Ezért az adatkezelés alkalmas a cél elérésére.

Az adatkezelés arányos korlátozást jelent az azáltal elérhető előnyökhöz képest?

Az adatkezelés, az alábbiak miatt, az érintettek jogait és szabadságait arányosan korlátozza, az adatkezeléssel elérhető előnyökhöz képest aránytalan korlátozás nem valósul meg.

Létezik a cél elérésének kisebb korlátozást megvalósító módja?

Nem. A megfigyelt területeket folyamatos, élőerős biztonsági szolgálattal is lehetne ellenőrizni, ez azonban nagyobb korlátozást jelentene az érintettek vonatkozásában és indokolatlan többletköltséget is jelentene az adatkezelő számára.

Érné hátrány harmadik személyt az adatkezelés elmaradása miatt?

Az Egyesület területén tartózkodó harmadik személyek és vagyonuk biztonsága kevésbé garantálható a kamerás megfigyelés hiányában

Az adatkezelés előnyt jelent az érintett számára?

A vagyonbiztonság, egészségvédelem és balesetek megelőzése az érintettek érdekében is áll.

Az adatkezelés előreláthatólag okoz az érintettnek indokolatlan kárt vagy kényelmetlenséget?

Az adatkezelés előreláthatólag nem okoz indokolatlan kárt vagy kényelmetlenséget az érintetteknek. A kamerák úgy vannak beállítva, hogy azok közül egy sem figyel meg munkavállalót a munkaideje nagyobb részében. A kamerák nem fókuszálnak egyes munkavállalókra

Az adatkezelés az érintettet váratlanul éri?

Az érintettet a kamerás megfigyelés nem éri váratlanul, mivel arról tájékoztatást kap a figyelemfelhívó jelzések útján, valamint a megfigyelt területeken tájékoztatás található az adatkezelő személyéről és a kameraszabályzat elérhetőségéről

Mi az érintett és az adatkezelő közötti kapcsolat?

Az alábbi személyek lehetnek érintettek: az adatkezelő helyiségeibe belépő személy (aki lehet az adatkezelő üzleti partnerének alkalmazottja is), valamint az adatkezelő munkavállalói.

Fennáll hatalmi egyensúlytalanság az érintett és az adatkezelő között?

Munkavállalók esetében igen, harmadik személyek esetében nem.

Az érintett gyermek (kiskorú)?

Az érintettek jellemzően nagykorúak.

A személyes adatot az érintettől közvetlenül vagy közvetett módon szerezték meg?

Közvetlenül.

Megfelelő tájékoztatást kapott / fog kapni az érintett az adatkezelésről, és annak céljáról?

Igen, a kamerafelvétel készítésére vonatkozóan egyértelmű figyelemfelhívó jelzéseket helyeztünk ki, továbbá az érintettek rendelkezésére áll a kameraszabályzat.

Melyek az adatkezelés garanciái?

Megfelelő tájékoztatás, figyelemfelhívó jelzések, az élőképek megtekintésre, valamint a rögzített felvételek visszanézésére jogosultak korlátozása és a megtekintés logolása (a kamerák élőképeit megjelenítő kliens számítógépre való belépés felhasználóhoz és egyedi jelszóhoz kötött, a rögzített képek visszanézése jogosultság szerint korlátozva van), megtekintés és felhasználás eseteinek szabályzatban történő meghatározása, korlátozott tárolási időtartam (3 nap), csak képrögzítés, kamerák látószögének meghatározása a vonatkozó adatvédelmi hatósági gyakorlattal összhangban.

Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen?

Az alkalmazottaknak nincs erre lehetőségük. Harmadik személyek, amennyiben tiltakoznak az adatkezelés ellen, nem lépnek be a kamerával megfigyelt területre.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a felvételeket felhasználás hiányában 3 munkanapig őrzi, mivel az adatkezelőnél az általános személy és vagyonvédelmi célokhoz képest nem merül fel olyan speciális indok, ami a hosszabb tartamú adatmegőrzést indokolná.

A Teszt eredmény

Az adatkezelés a fentiekben meghatározott cél elérése érdekében szükséges. A teszt eredményeként megállapítható, hogy az adatkezelő jogszerű érdeke magasabb rendű, mint az érintettek fentiekben azonosított jogai és szabadságai. Az érintettet nem éri aránytalan sérelem az adatkezelés miatt, az adatkezelő azt a vonatkozó szabályok megtartásával, és az érintett szükséges tájékoztatásával folytatja

 

 

 1. számú melléklet

A kamerák elhelyezése Diási Tanya alaprajzán

A kamerák elhelyezése Alsógyenesi Tanya alaprajzán