Menü Bezárás

Tanyarend

Kikötőrend, Tanyarend Szabályzat

Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület (GYHVE),

mint üzemben tartó, csónak kikötőinek rendje

8315.Gyenesdiás Oppl Imre sétány 7./ Strand u.

Kikötőrend, Tanyarend Szabályzat visszavonásig érvényes!

A Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület (GYHVE) – annak Elnöksége, mint kikötő üzemeltető- alábbiakban szabályozza a saját használatú kikötőinek rendjét és működését.

A közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 85.§ (2) bekezdésének, valamint a kikötők használatának általános szabályairól szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet 2.§ (1) és 4§ bekezdésében foglaltak, valamint a GYHVE 2002/7. számú közgyűlési határozat alapján készítette.

 1. Általános rendelkezések:
 1. A kikötőrend kiterjed a GYHVE által használt mindkét horgásztanyájára, kikötőjére! A mólókat körülvevő vízterületre, annak kijárataira, (kikötőire), valamint a szárazulataira, partterületeire és az azon található építményeire (horgásztanyáira).
 2. A jelen kikötőrend kiterjed a kikötőt használó minden személyre (tagokra, bérlőkre, vendégekre, horgászokra stb.) és a járművekre (vízi közlekedési eszközökre és parti közlekedési eszközökre, autókra stb.).
 3. A kikötőbe való belépéssel minden használó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a kikötőrend rendelkezéseit!
 4. A kikötő üzemben tartója megtilthatja a kikötőbe való belépést, illetőleg az ott-tartózkodást olyan személyek számára, akik a kikötőben a rend, és biztonság megtartása érdekében meghirdetett magatartási szabályokat megsértik, veszélyeztetik!
 5. A kikötőrend érvényes a kikötő éves naptári nyitva tartására: március 15 – november 20-ig 24 órán keresztül. Ezen idő alatt az előírásoknak megfelelően az üzemeltető biztosítja a közvilágítást a kikötőben és a Balaton felé néző fényvetőt üzemeltet.
 6. A horgásztanyák területére egyesület tagjai, családtagjai jogosultak belépni és azt rendeltetésszerűen használni. A kikötőt, kikötésre veszélyhelyzetben mindenki igénybe veheti!
 7. A horgásztanyák területére a tagokkal együtt, a tag felelősség vállalása mellett idegen (nem tag) személyek és bérlők is beléphetnek, de tanyahasználatuk korlátozott.
 8. A tároló épületeket, közösségi létesítményeket a tag és családtagjain kívül idegen személyek, bérlők nem használhatják. Ez alól kivétel jelent a bejelentett, engedéllyel rendezett, felügyelt rendezvények!
 9. Idegenek, nem tagok önállóan a területen nem tartózkodhatnak, engedély nélkül be nem engedhetők!
 10. A tanyákon kizárólag az egyesület által kiadott távnyitók, jelölt kulcsok használhatók. Minden tag 1 db kulcs használatára jogosult. Egyéb távnyitó, (másolt) kulcs használata fegyelmi vétségnek minősül, ami a horgásztanyáról való kitiltás, ismételt elkövetés esetén pedig az egyesületből való kizárás fegyelmi büntetéseket vonhatja maga után!
 11. A távnyitók, jelölt kapukulcsok 14. életévét betöltött személynek átadható, akikért a tag (a kulcs tulajdonosa) fegyelmi felelősséggel tartozik.
 12. A kikötő vezető (tanyagondnok) jogosult a szabályok betartását megkövetelni a kikötőt használó személyektől!
 13. A kikötőt használó személyek kötelesek a szabályokat betartani, a kikötő vezető tanyagondnokok utasításait elfogadni, végrehajtani!
 14. A tanyarend megszegése a tagság felfüggesztését, súlyos, vagy ismétlődő esetben a tagság megszűnését vonhatja maga után!
 15.  A GYHVE a partterületein (horgásztanyáin) vagyon, balest és biztonsági megelőzési okok miatt térmegfigyelő kamerarendszert működtet, külön szabályozás mellett. (Kamera használati szabályzat)
 1. A kikötő használata:
 1.  A saját használatú kikötőt üzemszerű működése esetén, csak az itt regisztrált egyesületi tagsággal, csónakhely használati joggal, valamint csónakhely használati jogát más személynek átengedett bérlők használhatják!
 2. Vészhelyzet esetén bárki, nem egyesületi csónakok is használhatják!
 3. Rendkívüli események, emberélet veszélybe kerülése esetén a kikötőben tartózkodó személyek kötelesek a segítségre szorulónak, kikötő vezetőnek mindenben segíteni.
 4. A kikötőben egy kötéllel ellátott mentőgyűrűt, továbbá tavi és medencés kikötő esetében egy személyek mentésére szolgáló csáklyát, valamint minden egyes mólón, illetve elkülönülő partszakaszon legalább egy kötéllel ellátott mentőgyűrűt kell elhelyezni!  A mentőeszközöket a part éltől 10 méter távolságon belül kell elhelyezni.
 5. A kikötő vezető (tanyagondnok) jogosult egy, vagy több csónak kijelölt helyét felcserélni, a kikötő-karók helyét megváltoztatni a Elnökség felhatalmazása, vagy utasítása alapján, ha azt a kikötő, vagy a csónakokkal történő közlekedés biztonsága indokolja, vagy ha az egyéb ok miatt az szükségessé válik.
 6. A GYHVE az Alsó gyenesi csónak kikötőben az engedélyezett 102 csónak, 20 kishajó, míg a Diási kikötőben 50-50 csónak részére biztosít kikötési helyet.
 1. Felelősség:
 2. A kikötő üzemeltetője – Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület – nem vállal felelősséget a kikötő használatáért, az esetleges károkért (baleset, rongálás, tűz, lopás, stb.), amely a kikötő területén, vagy a csónakokban következett be!
 1. Aki a kikötő használata során kárt okozott, köteles azt jelenteni a kikötő vezetőnek (tanyagondnoknak) és az anyagi felelősséggel tartozik, az okozott kárt köteles megtéríteni!
 2. A védekezés, kárelhárítás és a kárenyhítés során felmerült költségek a károkozásért felelős személyt terhelik, a kikötő műtárgyaiban, berendezéseiben és eszközeiben, valamint harmadik személynek okozott kár megtérítésén túl.
 3. A terület rendjéért, tisztaságáért mindenki kiemelt felelősséggel tartozik! A horgászhelyeken keletkezett szennyeződést a horgász köteles eltávolítani a szemetet összegyűjteni és a horgászat végén lehetőleg hazavinni, vagy kijelölt tárolóba tenni!
 4. Helyi szabályok és rendelkezések:
 1. Csónakot, kishajót a kikötővezető (tanyagondnok) engedélye nélkül TILOS vízre helyezni, vagy kivenni!
 1. Csak az a csónak köthető ki a kijelölt helyre, melynek tulajdonosa a kikötő vezetőnél (tanyagondnoknál) igazolja a tagdíj, tanyafejlesztési díj befizetését! Az ezt igazoló éves matricát felragasztotta (befizetési igazolását bemutatta)!
 2. A csónakok március 15.-től helyezhetők vízre, míg a vízről november 20.-ig kell felvenni az időjárás viszonyok figyelembevételével. Az esetleges időpont változásáról az egyesület Elnöksége a kikötő vezetőn (tanyagondnokon) keresztül értesíti a tagokat.
 3. Csónakot kikötni csak külön kikötő-karókhoz (megfelelő hosszúságú, átmérőjű fa, illetve fémcsőhöz) lehet. 
 4. A csónakokat a mólóhoz rögzíteni bármilyen formában Tilos. A kikötő karók biztosítása, karbantartása a csónak tulajdonos kötelessége, míg a karók helyének és víz feletti magasságának meghatározása a kikötő vezető (tanyagondnok) feladata.
 5. Tilos a tanyagondnok engedélye nélkül kikötő-karókat leverni, cserélni, vagy áthelyezni.
 6. Március 15-e előtt és november 15-e után a stég letételéről és felvételéről a kikötő vezető (tanyagondnok) gondoskodik, a pontos időpontját az üzemeltető (Elnökség) határozza meg. E munkára – jellegénél fogva – társadalmi munkát kell szervezni. 
 7. A zöldterületek, part védelme érdekében, gépkocsival, motorkerékpárral parkolni, csak a kijelölt parkoló helyeken, a klubház melletti parkolóban szabad. A parkosított területekre gépkocsival felhajtani, még átmenetileg sem szabad. A kikötő területén a megengedett legnagyobb sebesség 5 km/óra. Kerékpárokat a tárolóban lehet elhelyezni.
 8. A stégről, partról horgászni csak a kikötő vízterületén kívül eső vízterületen lehet!
 9. A partról horgászóknak a horgászat befejeztével tisztaságot kell hagyniuk maguk után a fűnyírást akadályozó, esetleg balesetet okozó tárgyakat (szék, napozó, napernyő, bottartó, stb.) el kell távolítaniuk!
 10. A partról horgászó tagoknak biztosítaniuk kell a csónaktulajdonosokat csónakjuk megközelítésében, a nyílt vízfelületre akadálytalan ki és a kikötőbe való akadálytalan bejutásukat. Tilos minden olyan fényforrás használata, mely ezt zavarja!
 11. A csónakkal közlekedőknek lehetőség szerint figyelemmel kell lenniük a horgászók horgászkészségeire. A kikötő vízterületén csak a műveletezéshez, és a kormányképesség megtartásához szükséges sebességgel (illetőleg géperővel) szabad közlekedni! A veszteglő vízi járművek, úszólétesítmények védelme érdekében kerülni kell a káros szívóhatást és hullámkeltést.
 12. Tilos a Balatoni Horgászrend értelmében a Balatonon a kikötő kijáratában, annak szélességében és határától a nyíltvíz felé 100 m-en belül –az ún. védelmi sávba – karót leverni, illetve egyéb úszótárgyat elhelyezni, még ideiglenes jelleggel is!
 1. Tagdíjak befizetési rendje:
  1. A tagdíjak, tanyafejlesztési díjak (együtt díjak) befizetése az Elnökség által meghatározott módon történik!
  2. A díjak mértékéről  minden évben az Egyesület Elnökségi javaslata alapján a Közgyűlés jóváhagyással dönt!
  3. Az éves díjakat az Elnökség határozatában megjelölt időpontig (minden év június 15.-ig) kell befizetni!
  4. Akik a megadott időpontig tagdíjaikat nem rendezik fegyelmi vétséget követnek el, mely a befizetéssel járó lehetőségeiket (csónak kikötőhely, szekrényhasználat, téli tárolás) elveszthetik. Az így felszabaduló lehetőségekről, azok hasznosításáról a várólista alapján (igénylés időbeni sorrendjében) az Elnökség dönt.
  5. Azon tagoktól, akik a tagdíjaikat a fenti feltételek szerint befizették, adott évben a befizetésre vonatkozó jogaik nem idegeníthetőek el (csónak helyükre más csónak nem köthető ki, szekrényüket más nem használhatja).
 1. Kikötő vezető (tanyagondnok) kötelessége:
 1. A kikötő, horgásztanya biztonságos használatára vonatkozó szabályokat betartani!
 2. Az élet-, baleset-, tűz és anyagi károk, környezeti szennyeződések megelőzése és ennek érdekében hozott intézkedések megtétele.
 3. A szabályok betartását megkövetelni a kikötőt használó személyektől!
 4. A csónakok vízre tételénél, kivételénél felügyelni, irányítani!
 5. Rendkívüli események esetén azonnal belátása szerint intézkedni!
 6. Értesíteni az Elnököt, vagy nem elérhetősége esetén az Elnökség bármely tagját, a szükséges hatósági és egyéb szerveket (vízi rendészet, tűzoltóság, rendőrség, orvosi ügyelet, stb.)
 7. Bejelentett rendezvényeket felügyelni!

7.Tevékenységekkel kapcsolatos kötelezettségek, tilalmak:(baleset, tűz, és vízszennyezés elleni védelem)

 1. A kikötőben szeszes italtól és bármely más anyagtól, szertől befolyásolt személy munkát nem végezhet!
 2. A kikötőben átépítési, felújítási, javítási, évi rendes (a tanyával kapcsolatos) munkát csak a Elnökség, mint üzembentartó engedélyével a kikötő vezető (tanyagondnok) jelenlétében az ő vezetésével lehet végezni.
 3. Tilos a kikötőben minden olyan tevékenység és magatartás, amely más személyek nyugalmát testi épségét, vagy a létesítmények üzemeltetésének biztonságát veszélyezteti, illetve környezeti szennyezést okozhat.
 4. A kikötő területén munkavégzésből keletkezett nem veszélyes hulladékot csak az erre rendszeresített hulladékgyűjtő edényekben és a kijelölt helyen lehet elhelyezni.
 5. Veszélyes hulladékot (üres festékesdobozt, festéket stb.) elhelyezni tilos, azt haza kell vinni!
 6. Tilos az autógumik behozatala, lerakása és használata!
 7. Tilos kommunális szennyvíz, olaj és olajszármazékok vízbe eresztése, környezetbe juttatása.
 8. A kikötő egész területre behozott háziállatot állandó felügyelet mellett kell tartani! Kutyát csak pórázzal és szájkosárral lehet átvezetni a kikötő területén. Tilos szabadon engedni, vagy úsztatni!
 9. Tilos az elektromos hálózati rendszert a kikötő vezető (tanyagondnok) engedélye nélkül igénybe venni!
 10. Bejelentési kötelezettsége van 24 órán belül az üzemeltetőnek a Hajózási Felügyelet felé, ha haláleset, csonkolásos balesetek, három, vagy több személy együttes sérülése történt vagy, ha 100 ezer Ft feletti anyagi kár, vagy tűz keletkezett.
 11. Tilos a kikötő vízterületén fürdeni, munkát végezni, búvárkodni! * (*Kivéve az üzembentartói engedéllyel a balesetvédelmi előírások betartásával).

 8.Szolgáltatások:

 1. A kikötővel kapcsolatos információk, rendelkezések, szabályok biztosítása, megismertetése az érdekeltekkel a kikötő vezetőn (tanyagondnokon) keresztül, kifüggesztéssel, valamint honlapon való közzététellel lehet. Ezen rendelkezés és mellékleteinek 1-1 példánya a horgásztanyán a tanyagondoknál vannak elhelyezve. Az érdekelteknek kötelességük van megismerni és betartani a kikötőrendet!
 2. Biztosított szolgáltatások az éves nyitvatartási időben, minden év március 15.-től, november 20-ig, 0-24 órában vehetők igénybe!
 3. Csónakkikötőhely használata (Meglévő lehetőségeken belül, befizetési kötelezettségek teljesítése után!).
 4. Ivóvíz biztosítása.
 5. WC használat.
 6. Tisztálkodási, kézmosási lehetőségek biztosítása.
 7. Javító és festő terület használat, csak az arra kijelölt, tanyagondnokkal egyeztetett helyen és módon!
 8. Csónaktárolás szárazulaton az arra kijelölt helyen a meglévő lehetőségeken belül, tanyagondnokkal egyeztetett módon!
 9. Hajócsúszda (sólya) használata éves nyitvatartási időben!
 10. Evező, pecabot tároló, horgászszekrények használata (meglévő lehetőségeken belül, rend, tisztaság megtartása mellett).
 11. Horgásztanya, közösségi terek használata a külön erre meghatározott szabályok, költségtérítések szerint! 
 12. Vizi eszközök szezonális tárolása nem csak tagoknak (csónakok, kajakok, kisvitorlások stb.) a külön erre meghatározott szabályok, költségtérítések szerint, meglévő lehetőségeken belül.
 13. Egyéb rendezvények tartása, a külön erre meghatározott szabályok, költségtérítések szerint, meglévő lehetőségeken belül.

 A kikötő rendben és a tanyarendben foglalt szabályokat megszegő tagokat az egyesület Elnöksége a kikötő és tanya használatától eltilthatja!

Melléklet:

 1. Kikötőrend – Hajózási Felügyelet
 2. Kikötő használatbavételi engedély – Hajózási Felügyelet
 3. Kikötőrend, Tanyarend a kikötő vezető (tanyagondnok) munkaköri leírásával
 4. Országos – és Balatoni horgászrend
 5. A balatoni csónakokra vonatkozó előírások a kötelező felszerelésekről – Hajózási Felügyelet

Gyenesdiás, 2020. február 15.

Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület,

mint üzemeltető nevében az

 Egyesület Elnöksége