Menü Bezárás

VÍZIÁLLÁS HASZNÁLATI RENDJE

VÍZIÁLLÁS HASZNÁLATI RENDJE

A Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület Közgyűlésének 2002/7. számú határozatában foglalt felhatalmazás alapján az Elnökség az Egyesület gyenesdiási horgásztanyáin lévő víziállások használatának feltételeit, a használati jog keletkezésének, gyakorlásának, időtartamának és megszűnésének szabályait az alábbiak szerint határozza meg:

1./ A Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület kezelésében Gyenesdiás közigazgatási
területén két vízi állásokkal rendelkező horgásztanya áll: az alsódiási és az alsógyenesi horgásztanya.

2./ Víziállás fogalma: vízi járművek kikötésére alkalmas, meghatározott méretekkel rendelkező, a területről készült tervrajzon számmal jelölt kikötőhelyekből álló kikötő.
1 egységnyi kikötőhely: csónak, ladik kikötésére alkalmas állás,
1,5 (másfél) egységnyi kikötőhely: vitorlás kikötésére alkalmas állás.

3./A használati jog keletkezése: kikötőhely és az ahhoz tartozó tároló helyiség használati jogát az szerezheti meg, aki tagja az Egyesületnek, nem áll a fegyelmi szabályzat 3. § (1) c.) – e.) pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetés hatálya alatt és a Közgyűlés (annak felhatalmazása alapján az Elnökség) által meghatározott mértékű – a használati jog alapításáért fizetendő – ellenértéket az Egyesület pénztárába befizeti.

4./ A használati jogosultság időtartama: a használati jog a jogosultat élete végéig illeti meg.
Ezen jogát azonban – az 5./ pontban foglalt kivételekkel – sem ingyenesen, sem visszterhesen
nem ruházhatja át más személyre. A jogosult kérésére az Egyesület a kikötőhely használati jogát a Közgyűlés (annak felhatalmazása alapján az Elnökség) által meghatározott értéken tőle visszaváltja.

Az Egyesület a jogosult halála esetén a használati jogot a – 3./ pont szerinti fegyelmi büntetés
hatálya alatt nem álló, vagy tagként belépő – örökösének változatlan feltételekkel biztosítja. A jogosult az Elnökség előtt teljes bizonyító erejű magánokiratban megjelölheti azt a személyt, akit halála utána használati jog megillet.

5./ A jogosult a használati jogát változatlan feltételekkel az egyenes ági leszármazójának, a vele közös háztartásban élő személynek, vagy egyedi elbírálás alapján az egyesület Elnöksége által
méltányossági okból engedélyezett más személynek ellenszolgáltatás nélkül (ingyenesen) átadhatja, amennyiben az új jogosult megfelel a használati jog megszerzőjével szemben egyébként támasztott követelményeknek és az átadónak az egyesülettel szemben tartozása nincs

6./ A használati jog megszűnése: a használati jog megszűnik
– amennyiben az Egyesületnek a víziállás feletti rendelkezési joga (kezelés, használat) megszűnik,
– a Fegyelmi Bizottsága által a jogosulttal szemben jogerősen kiszabott – a használati jog megszűnésével járó – fegyelmi büntetés alapján,
– az egyesületi tagság megszűnése esetén,
– ha az Egyesület a jogosult kérelmére a használati jogot visszaváltja.

7./ A jogosultak kötelesek a víziállás karbantartási, felújítási munkálataiban, az ezzel kapcsolatos
kiadások viselésében az általuk használt egységek arányában részt venni.

8./ Az Elnökség a jogosultakról (a kikötőhelyek megjelölésével) nyilvántartást vezet és a jogosultak
részére névre szóló igazoló kártyát állít ki.

Gyenesdiás, 2002.április 30.

Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület Közgyűlése